FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

Általános Szerződési Feltételek

Jelen dokumentum (továbbiakban: ÁSZF) EAART Gallery Group (továbbiakban: Szolgáltató, Szállító) és a Szolgáltató által a https://www.eaart.euweboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (továbbiakban: Ügyfél, felhasználó, megrendelő, vevő), együttesen: Felek jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A webshop működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató weblapján (https://www.eart.eu) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető és letölthető a következő web oldalról: https://www.eart.eu/

SZOLGÁLTATÓ ADATAI:

A szolgáltató neve: EAART Gallery Group

A szolgáltató székhelye (és egyben a panaszügyintézés helye):. A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe:eartgallerygruop@gmail.com

Adószáma: 68018382-1-42

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Nyilvántartási a Belügyminisztérium

Nyilvántartási szám: 51089858

Telefonszáma: +36-30-954-6518, +36-20-521-9506

A szerződés nyelve: magyar

A tárhely‐szolgáltató neve, címe, e‐mail címe:

Név: Webnode AG

Levelezési cím: CH- 170.3.036.124-0székhely Gartenstrasse 3, 6304, Zug, Switzerland

E-mail cím: support@webnode.com.


ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK:

1.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény ("Ptk.") és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

1.2. A jelen Szabályzat 2019. január 01. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépésének napján a weboldalon közzéteszi. Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusanérvényes.

 • Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa - akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.

1.4. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulásanélkül.

 • Ahttps://www.eaart.eudomain nevű webshop Magyarországon működik; karbantartását is itt végzik. Mivel az oldal más országokból is meglátogatható, ezért a felhasználók kifejezetten tudomásul veszik, hogy a felhasználó és a Szolgáltató viszonylatában az irányadó jog a magyar jog. A jelen szerződésből eredő vitás ügyek tekintetében a Felhasználó és a Szolgáltató aláveti magát a Budapesti Központi Kerületi Bíróság, törvényszék hatáskörébe tartozó ügyekben a Belügyminisztérium kizárólagos illetékességének (Pp. 27. § (1) bek. - felek által kikötött illetékesség).

REGISZTRÁCIÓ/VÁSÁRLÁS

2.1. Felhasználó a weboldalon történő vásárlásával/regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhezhozzájárul.

2.2. Felhasználó a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybeszolgáltatásait.

 • A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nemterheli.
 • Amenyiben Megrendelő tévesen adja meg az adatait és Szolgáltató emiatt a megrendelt terméket más címre szállítattja ki, az ebből adódó kárt a Felhasználó keteles megfizetni a Szolgáltató részére.
 • A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.


MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEKKÖRE

 • A megjelenített termékek e-mailben ( eartgallerygroup@gmail.com) és telefonon illetve a Szolgáltató web oldalon feltüntetett elérhetőségei segítségével rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban vagy a szerződésben rögzített pénznemben értendők, már tartalmazzák a törvényben előírt áfát és nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját. Külön csomagolási költség nem kerülfelszámításra.
 • A weboldalon Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A web oldalon megjelenített képek cask nagyon minimális mértékben térhetnek a valóságostól, amit a monitorok színhelyessége okozhat, amelyért Szolgáltató nem tud felelősséget vállani.
 • A megrendelő a kiválasztott kép gyártására árajánlatot kell, hogy kérjen a Szolgáltatótól, mivel az ár függ a kép méretétől és a hordozó felület típusától. Ezért az ár minden esetben egyedileg kerül megállapításra.
 • A Szolgáltató minden általa tervezett és gyártott képhez Műbizonylatot állít ki, amely tartalmazza a kép címét, méretét, anyagát, gyártóját és a gyártás dátumát.A műbizonlat tőrzspéldánya a Szolgáltatónál marad, míg a Műbizonylat vevő példánya az elkészült műalkotással együtt kerül átadásra.


RENDELÉS MENETE

4.1. A vásárlás megkezdéséhez előzetes e-mailben való árajánélat kérés szükséges a Felhasználó részéről.

 • Az árajánélat pontosításához szolgáltató egy Űrlapot küld Megrendelő részére, amely alapján pontos árajánlatot tud a Megrendelő számára küldeni.

4.3. Megrendelő az árajánlat kérést követően a Szolgáltatótól írásos visszaigazolást és egyben árajánlatot kap, amely Vevő általi elfogadásával jön létre a megrendelés.

 • A Megrendelést követően indul el a kép tervezése és gyártása, miután a vállalási díj 50%- a előre utalással teljesítésre került a Szolgáltató részére.

4.5. A Szolgáltató a felhasználó részér e a megrendeléstől számított 3 munkanapon belül megküldi az elkészült kép tervet, amelyen a felhasználó által kért esetleges módosítást 2 alkalommal köteles elvégezni. Az ezen felül kért módosítások továbi költségét az alapár már nem tartalmazza, ezek után nettó 15.000 Ft/ óra grafikai díj kerül felszámításra.

 • A vételár hátralévő 50%- át a kép elkészültét követően szükséges átutalással teljesíteni a Szállító részére, amely beérkezését követően megvalósul a kép házhoz szállítása.

Fizetési módok :

 • A megrendelt kép értékének 50% szükséges előre utalással teljesíteni a képtervezés megkezdéséhez.
 • Amennyiben a Megrendelő kész képet kíván megvásárolni, úgy a kép teljes vételárát szükséges előre utalással teljesítenie ahhoz , hogy a kép szállításra kerüljön.
 • Személyes átvételis lehetséges Budapesten vagy Miskolcon, amely a Szálltóval előre egyeztette időpontban tud megvalósulni. Az áru átvételekor történő fizetés választása esetén a Felhasználó a Szolgáltató irodájában fizeti meg a termék vételárát készpénzben. Készpénzes fizetésre csak magyar forintban (HUF) van lehetőség.

Átutalássalvaló teljesítés esetén: Felhasználó a megrendelt termékek ellenértékét az MKB BANK ........................... számú bankszámlára vagy a ...................................................... számlára kötelesj teljesíteni, azaz a számlán feltüntetett fizetési határidőig kötelesátutalni.

 • Szállítási költség:

A szállítás költsége : függ a megrendelt kép méretétől és a szállítási címtől (külföld, vagy Magyarország). A kép ezen paramétereinek ismeretében a szállító megadja az egyedi szállítási díjat a Megrendelő részére.

 • Amennyiben a weboldalon hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. Felhasználó ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy elállhat aszerződéstől.

4.8. A fizetendő végösszeg a megrendelés visszaigazolása alapján minden költséget tartalmaz. Előreutalás esetén a megrendeléssel egyidőben számlát kap a vevő.Felhasználó köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt Szolgáltató nem fogad el! A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8‐17 óra közöttiidőszakban.

4.9. Felhasználó a megrendeléssel tudomásul veszi, hogy fizetési kötelezettségekeletkezik.

4.10. Felhasználó e‐mail‐ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 2 munkanapon belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e‐mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

 • Felhasználó tudomásul veszi, hogy az előző pontban taglalt visszaigazolás szerződést még nem keletkeztet. A szerződés akkor jön létre, amikor Szolgáltató árajánlatát a Felhasználó e‐ mailben elfogadja.


A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS TELJESÍTÉS

 • A megrendelések feldolgozása nyitvatartási időben történik, azaz munkanapokon 7-17 óraközött.A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő munkanapon kerül feldolgozásra. Szolgáltató ügyfélszolgálata minden esetben elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni amegrendelését.
 • Általános teljesítési határidő egydei kép tervezés+gyártás esetén maximum 14 munkanap, már elkészült képterv esetén 5 munkanap. Egyéb esetben a Szolgáltató a visszaigazolásban feltünteti a szállításihatáridőt.
 • A szerződés alapján a Szolgáltató a termék tulajdonjogának átruházására, a Felhasználó a vételár megfizetésére és a termék átvételéreköteles.

5.4. A Felhasználó jogosult a szerződéstől elállni,ha

 • a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta;vagy
 • a szerződést a felek megállapodása szerint a meghatározott teljesítési időben ‐ és nem máskor ‐ kellett volna teljesíteni. Kivételt képez ez alól, ha a kép tervezése a Megrendelő visszajelzésének hiányában nem tudott határidőn belül befejeződni.


ELÁLLÁS JOGA

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében az elállási jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztónak minősülő Felhasználókat illeti meg. Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében járel.

 • A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendeletittérhetőel.

6.3. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/ EU számú irányelveit térhető el.

 • Szavatosság Hibásteljesítés

A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

Kellékszavatosság

7.1. Milyen esetben élhet Felhasználó a kellékszavatosságijogával?

Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

7.2. Milyen jogok illetik meg a Felhasználót a kellékszavatossági igényealapján?

Felhasználó - választása szerint - az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adottokot.

7.3. Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó kellékszavatosságiigényét?

Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított 1 éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nemérvényesítheti.

 • Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatosságiigényét?

Felhasználó a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

 • Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogaiérvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a webshopot üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy az Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság

7.6. Milyen esetben élhet Felhasználó a termékszavatosságijogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Felhasználó - választása szerint - kellékszavatossági vagy termékszavatossági igénytérvényesíthet.

7.7. Milyen jogok illetik meg Felhasználót termékszavatossági igényealapján?

Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

7.8. Milyen esetben minősül a termékhibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

7.9. Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó termékszavatosságiigényét?

Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított 1 éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

 • Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatosságiigényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag a termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania.

 • A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettségealól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba,vagy

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhetővagy

- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okotbizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.


FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA,VITARENDEZÉS

 • A Weboldalon található információk kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget. A Szolgáltató pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nemvállal.
 • A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget olyan - elsősorban számítástechnikai vírus okozta - károkért, amelyek a Felhasználó számítástechnikai berendezésében vagy egyéb tulajdonában a belépés, a Rendszer használata, a káros tartalmak megnyitása során keletkezett. A Szolgáltató szintén nem vállal felelősséget a rendszer az internetszolgáltató hibájából történő elérhetetlenségéért, lassúműködéséért.
 • A weboldal használata, illetve a szolgáltatások igénybevétele feltételezi a Felhasználó részéről az Internet lehetőségeinek kockázatát és korlátainak ismeretét, illetve elfogadását. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos esetleges kockázatokat saját magának kell felmérnie, illetőleg magának kell gondoskodni a számítógépe biztonságos használatáról és az azon tárolt adatokvédelméről.
 • Szolgáltató törekszik rá, de garantálni nem tudja a webshop hibamentes és zavartalan működését, illetőleg hogy a szolgáltatáshoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz. Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Internet sajátosságai miatt a szolgáltatás folyamatos üzemeltetése a Szolgáltató előzetes tudta és szándéka ellenére is megszakadhat. Szolgáltató az éves rendelkezésre állás (99 %) betartása mellet jogosult a rendszer karbantartása érdekében, vagy egyéb biztonsági megfontolások miatt a Szolgáltatást részlegesen vagy teljes egészében szüneteltetni Felhasználók minden előzetes tájékoztatása vagy értesítésenélkül.
 • Szolgáltató csak a neki felróható jogellenes magatartással okozott károkért felel a Ptk. vonatkozó szabályaiszerit.
 • Amennyiben háború, lázadás, terrorcselekmény, sztrájk, baleset, tűz, blokád, árvíz, természeti katasztrófa, súlyos energiaellátási zavar vagy más olyan előre nem látható és elháríthatatlan akadály (vis major) következményeképpen, amely a Felhasználó, illetőleg a Szolgáltató hatókörén kívül esik, valamelyikük nem képes valamilyen szerződéses kötelezettségének eleget tenni, úgy ezen személy nem tartozik felelősséggel semmilyen veszteségért vagy kárért, amely ezen események következtében előállt.


VEGYES RENDELKEZÉSEK

 • Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volnael.
 • Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.
 • Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorúbetartásához.

9.4. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.


SZERZŐI JOGOK

 • Miután ahttps://www.eaart.eu, mint weboldal és aloldalai szerzői jogi műnek minősül, tilos ezen weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulásanélkül.
 • Ahttps://www.eaart.euweboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozássallehet.
 • A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain‐ neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.
 • Tilos ahttps://www.eaart.euweboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel ahttps://www.eaart.euweboldal vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.
 • Ahttps://www.eaart.eunév szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásávallehetséges.
 • A jogosulatlan felhasználás büntető‐ és polgári jogi következményeket von maga után. A Szolgáltató követelheti többek között a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését a Ptk. általános szabályai szerint. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.

ADATVÉDELEM

A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon:

https://www.eaart.eu

Budapest, 2019. január 01.

EAART GALLERY GROUP